Avviso di Variante al P.R.P.C. di iniziativa privata sulle particelle catastali nuove 6/1, 6/2, 7/3 e 7/5 del comune censuario di Padriciano approvato con D.C. n. 65 dd. 17/11/2010, Trieste-APPROVAZIONE

LA P.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E ACCORDI DI PROGRAMMA

Visti:

  • la L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., art. 25;
  • il relativo Regolamento attuativo D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, art. 7, co. 7;
  • il Regolamento per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi comunali di Trieste, art. 7, co. 2;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 185 del 06/05/21, divenuta esecutiva dal 26/05/2021, è stata approvata la Variante al P.R.P.C. di iniziativa privata relativa alle particelle catastali nuove 6/1, 6/2, 7/3 e 7/5 del comune censuario di Padriciano approvato con D.C. n. 65 dd. 17/11/2010;

che la Variante è pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.trieste.it) ed è altresì depositata in forma cartacea presso la sede di passo Costanzi 2, VI piano, stanza 625, che è visionabile, vista l’emergenza Covid, previo appuntamento (040-6754874).

LA RESPONSABILE DI P.O.
arch. Beatrice MicovilovichODDELEK ZA OZEMLJE, GOSPODARSTVO, OKOLJE IN MOBILNOST

Služba za prostorsko načrtovanje in ovrednotenje starega pristanišča

Urad za izvedbeno urbanistično načrtovanje in programske dogovore

ZAP. ŠT.: 2007-15104/21/4-7/64

ZADEVA : Sprememba Občinskega podrobnega prostorskega načrta na zasebno pobudo na novih katastrskih parcelah št. 6/1, 6/2, 7/3 in 7/5 katastrske občine Padriče, odobrenega s sklepom Občinskega Sveta št. 65 z dne 17. 11. 2010, Trst – DOKONČNO SPREJETJE.

NOSILKA ORGANIZACIJSKEGA POLOŽAJA ZA IZVEDBENO URBANISTIČNO NAČRTOVANJE IN PROGRAMSKE DOGOVORE

Po pregledu:

  • 25. člena DZ št. 5 z dne 23. 2. 2007 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami;
  • odgovarjajočega Izvedbenega pravilnika UPD 086/Preds. z dne 20. 3. 2008, 7. odst. 7. čl.;
  • 2. odst. 7. čl. Pravilnika o sprejetju in odobritvi izvedbenih občinskih načrtov v Trstu; SPOROČAM,

da je bila s sklepom Občinskega odbora na javnem zasedanju št. 185 z dne 6. 5. 2021, izvršljivim od dne 26. 5. 2021 dalje, dokončno sprejeta Sprememba OPPN na zasebno pobudo za nove katastske parcele št. 6/1, 6/2, 7/3 in 7/5 katastrske občine Padriče, odobrenega s sklepom Občinskega Sveta št. 65 z dne 17. 11. 2010;

da je Sprememba objavljena na spletni strani občine (www.retecivica.trieste.it) in je v papirnati obliki razgrnjena na občinskem sedežu na Costanzijevem prehodu št. 2, VI. nadstropje, pisarna 631 ali 626, ob upoštevanju izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 pa je vpogled v listine možen po predhodnem naročilu (tel. št. 040-6754874).

NOSILKA ORGANIZACIJSKEGA POLOŽAJA

dipl. univ .arh. Beatrice Micovilovich

Trst, 26. maja 2021

Ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2021