Avviso di approvazione di Variante al P.R.P.C. di iniziativa privata relativa alle particelle catastali numero 3705 (parte), 3707 (parte), 3708 (parte), 3709 (parte), 3710 (parte), 3711/1, 3711/2 (parte), 3712 (parte), 3713 (parte), 3714, 3715, 3718 (parte) del Comune Censuario di Opicina – via del Refosco – Trieste, APPROVAZIONE

LA P.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E ACCORDI DI PROGRAMMA

Visti:

  • la L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., art. 25;
  • il relativo Regolamento attuativo D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, art. 7, co. 7;
  • il Regolamento per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi comunali di Trieste, art. 7, co. 2;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 186 del 06/05/21, divenuta esecutiva dal 26/05/2021, è stata approvata la Variante al P.R.P.C. di iniziativa privata relativa alle particelle catastali numero 3705 (parte), 3707 (parte), 3708 (parte), 3709 (parte), 3710 (parte), 3711/1, 3711/2 (parte), 3712 (parte), 3713 (parte), 3714, 3715, 3718 (parte) del Comune Censuario di Opicina – via del Refosco ;

che la Variante è pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.trieste.it) ed è altresì depositata in forma cartacea presso la sede di passo Costanzi 2, VI piano, stanza 625, che è visionabile, vista l’emergenza Covid, previo appuntamento (040-6754874).

LA RESPONSABILE DI P.O.
arch. Beatrice MicovilovichODDELEK ZA OZEMLJE, GOSPODARSTVO, OKOLJE IN MOBILNOST

Služba za prostorsko načrtovanje in ovrednotenje starega pristanišča

Urad za izvedbeno urbanistično načrtovanje in programske dogovore

ZAP. ŠT.: 2066-15102/21/2-10/120

ZADEVA : Dokončno sprejetje spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta na zasebno pobudo za katastske parcele št. va privata relativa alle particelle catastali numero 3705 (del), 3707 (del), 3708 (del), 3709 (del), 3710 (del), 3711/1, 3711/2 (del), 3712 (del), 3713 (del), 3714, 3715, 3718 (del) katastrske občine Opčine – Ulica del Refosco – Trst, DOKONČNO SPREJETJE

NOSILKA ORGANIZACIJSKEGA POLOŽAJA ZA IZVEDBENO URBANISTIČNO NAČRTOVANJE IN PROGRAMSKE DOGOVORE

Po pregledu:

  • 25. člena DZ št. 5 z dne 23. 2. 2007 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami;
  • odgovarjajočega Izvedbenega pravilnika UPD 086/Preds. z dne 20. 3. 2008, 7. odst. 7. čl.;
  • 2. odst. 7. čl. Pravilnika o sprejetju in odobritvi izvedbenih občinskih načrtov v Trstu; SPOROČAM,

da je bila s sklepom Občinskega odbora na javnem zasedanju št. 186 z dne 6. 5. 2021, izvršljivim od dne 26. 5. 2021 dalje, dokončno sprejeta Sprememba OPPN na zasebno pobudo za katastske parcele št. 3705 (del), 3707 (del), 3708 (del), 3709 (del), 3710 (del), 3711/1, 3711/2 (del), 3712 (del), 3713 (del), 3714, 3715, 3718 (del) katastrske občine Opčine – Ulica del Refosco;

da je Sprememba objavljena na spletni strani občine (www.retecivica.trieste.it) in je v papirnati obliki razgrnjena na občinskem sedežu na Costanzijevem prehodu št. 2, VI. nadstropje, pisarna 631 ali 626, ob upoštevanju izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 pa je vpogled v listine možen po predhodnem naročilu (tel. št. 040-6754874).

NOSILKA ORGANIZACIJSKEGA POLOŽAJA

dipl. univ .arh. Beatrice Micovilovich

Trst, 26. maja 2021

Ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2021